Khushru: Co to znamená „být mužem“?

Potřeba komplexního náhledu na mužské role

Kdo je pro vás opravdový muž? Je to někdo, kdo vyzařuje testosteron a právě se vrátil z výpravy do divočiny, či někdo plně emancipovaný, tlačící před sebou dětský kočárek, a nebo je to někdo, kdo právě čtyřiadvacet hodin bez ustání meditoval za světový mír?

Moderní způsob života je komplexní a dynamický a muži si dnes mohou vybrat z ohromného množství nejrůznějších rolí. Avšak kromě tradičních stereotypů a moderních klišé existují také určité obecné role, které muži rozvinuli v průběhu naší kolektivní evoluce.

Dokonce i když si občas myslíme, že všichni muži jsou stejní, ve své podstatě víme, že to není tak úplně pravda.

Lidé (a tedy i muži) jsou vždy mnohem složitější, fungují na mnoha úrovních a většinou se uvnitř průběžně vyvíjejí. Již náš selský rozum a pouhé pozorování života v přírodě nám ukazuje, jak se vše průběžně mění a vyvíjí. Ne vždy jsme si tohoto procesu plně vědomi, ale pokud si dovolíme trochu poodstoupit a poslat naše obvyklé předsudky na zaslouženou dovolenou, uvidíme, že tento pokrok je skutečný, že se vyvíjíme jako lidé a postupně do svého života začleňujeme nové náhledy a schopnosti.

Prastaré vědění o vývoji lidstva

Ve všech starověkých kulturách a tradicích se setkáváme s moudrostí, jež dokladuje rozvoj lidského potenciálu. Mnohokrát, stejně jako u čakrového systému, získáváme pro tuto výpravu i podrobnou mapu.

Zdá se, že lidé si byli tohoto vývoje vždy vědomi a není to zase až tak překvapivé, jakmile si uvědomíme, že k němu v našem okolí dochází neustále. Vše živé, od rostlin, přes lidi, až ke složitým systémům (jako jsou kultury, města či organizace), prochází určitými vývojovými stádii. Každé novorozeně začne nejprve lézt po čtyřech, než se odhodlá k dobrodružství vzpřímené chůze. Pokud se vše dobře daří, může se později rozvinout i v maratonského běžce či tanečníka.

Jestliže je tento vývoj tak zjevný u dětí – protože ty využívají každého okamžiku k učení se – u dospělých už to tak očividné není. To ovšem neznamená, že tento proces někdy ustává – je to stejné jako v přírodě, kde strom nepřestává růst jen proto, že my už to nepozorujeme. Mluvíme-li o různých stadiích vývoje, je potřeba zdůraznit, že zde nehovoříme o něčem “lepším či horším”, ale pouze o různých fázích jakéhokoliv růstového procesu. Žalud není lepší či horší než dub, pouze více rozvinul svůj růstový potenciál.

Tento proces vývoje v průběhu růstu můžeme pozorovat u jednotlivých lidí, ale týká se to i změn celé společnosti. V jakékoliv kultuře či společnosti existuje většina popisovaných vývojových stadií souběžně jedno vedle druhého, avšak stadium, ve kterém se nachází většina jedinců, vytváří kulturní těžiště.

Právě teď žijeme v období, kdy pokrok a změny mezi těmito kulturními fázemi nastávají závratnou rychlostí. Pokud obvykle trvá celá staletí, než určitá kultura nashromáždí dostatek potenciálu k přechodu do dalšího stadia, nyní stačí pouhá desetiletí či dokonce roky.

Tento ucelený pohled na to, co obnáší být člověkem, nám také může pomoci lépe objasnit jinak hrozivě složitou otázku genderových rolí. Pro tuto chvíli se ve svém článku zaměřím pouze na to, co běžně nazýváme „silnějším pohlavím“.

A s tímto obecně převládajícím předsudkem „silného muže“ jsme teprve na začátku naší objevné cesty skrze různé mužské role!

V tomto článku nastíním schéma vývoje mužských rolí s použitím mapy čakrového systému, s odkazem na jejich ucelený model (tak, jak byl popsán Kenem Wilberem, s použitím tezí Jeana Gebsterse).

Kořenová čakra – Červená – Archaické magické stadium “Muže jakožto Lovce – Bojovníka”

Na úplném počátku naší evoluce se setkáváme s mužem, jenž zřetelně reprezentuje archetyp “opravdového muže”. Muž je mužem!

Je to takto prosté! Je si vědom své fyzické síly a potřeby vládnout, která přichází spolu s ní. Následuje převážně své instinkty a vnitřní popudy, které ho nutí přežít a rozmnožit se v doslovné džungli našich předků, jež je místem bez pravidel či morálky a kde rozhodující slovo má fyzická síla.

Muž v tomto stadiu vývoje představuje archetyp Lovce – Bojovníka. Jeho síla pramení z jeho spojení s tělem, jež je nejsilněji vyjádřeno první čakrou. Být mužem zde není filosofická otázka, nýbrž prostý biologický fakt. Stačí pouhý pohled…

Sexuální projev bojovníka je velice energický, živelný a přímočarý, což současně limituje jeho vnímání ženskosti v souvislosti s procesem rozmnožování.

Novodobé kultury ponechávají jen velmi málo prostoru těmto “červeným” instinktivním energiím a my nacházíme tato stadia pouze v ritualizovaných formách na sportovních stadionech, v boxerském ringu, městských ghettech anebo válečných zónách.

Aktivity jako jsou bojové sporty, soutěžní sporty nebo tréninky přežití mohou umožnit modernímu muži opět se spojit s touto prastarou silou, aniž by museli opustit svůj civilizovaný způsob života.

Přínos a kvalita této fáze tkví ve vitalitě a účasti, které mohou podpořit instinktivní součásti našeho nervového systému v relaxaci a znovunabytí rovnováhy, zatímco nezdravá fixace na tuto energii může vést až k výbuchu nekontrolovatelné agrese a násilí (i sexuálního).

Sakrální čakra – Oranžová – Mytologické stadium “Muž jakožto vládce a rodinný typ”

Spolu s nárůstem lidské populace na Zemi vzrostl i požadavek nalezení nových sociálních struktur a muži začali “legalizovat” svou fyzickou převahu nad ženami, přičemž nastolili patriarchát jakožto řád daný Bohem.

V tomto stadiu převládá tendence řešit výzvy lidského života utvářením se skrze formální vzdělání a morální konvence, což vedlo k vládnutí „z vůle Boží“.
Patriarchát umožnil mužům předávat svou nashromážděnou moc z otce na syna, a tak vznikl archetyp krále. Tento král si je dobře vědom své role a zodpovědnosti a slouží v integritě a oddanosti, přičemž si uvědomuje, že jeho moc je mu pouze propůjčena vyšší autoritou.

Toto stadium je nazváno “mytologickým”, neboť zde vznikly všechny ty velké eposy a hrdinské mýty, které měly poskytnout světu strukturu a kompetence a předat mu kulturní systém hodnot. Pokud mýty tohoto stadia považujeme za doslovnou pravdu, vznikají pak ty dobře známá ztvárnění Boha jakožto muže s bílým plnovousem sedícího tam někde nahoře v nebi nad oblaky, což je obecné přesvědčení, jež zatvrzele převládá dokonce i v naší moderní společnosti a dává možnost vzniku různých forem fanatismu.

Pravý muž je tedy zbožným, čestným a dobrým mužem, jenž ochraňuje, respektuje a ctí svou rodinu (již může představovat jakákoliv skupina, národ, náboženství, gang, klub, apod.), a pokud možno současně disponuje určitými hrdinskými kvalitami!

Pokud moderní způsob života nemá příliš co nabídnout mladým mužům ve fázi hledání jejich vnitřního bájného hrdiny, často se obracejí k různým organizacím či skupinám, jež jim poskytnou jasná pravidla a sdílené hodnoty, jako jsou vojenské či sportovní kluby, náboženská hnutí, pouliční gangy, apod.

V souvislosti se sexualitou může toto vývojové stadium učinit muže poněkud nepřizpůsobivým v jeho vztahu k ženám, přičemž jedná pouze ze své pozice autority a dominance, ale může zde být rovněž počátek smyslnosti a hlubšího spojení.
Toto bezpečí a vyjasněnost důvěrného vztahu může otevřít nový prostor pro zranitelnost a hlubší intimitu. Může do sexuality vnést citlivost a přirozený prvek mužství ochraňovat a pečovat o ženu (což jsme všichni již mnohokrát viděli v různých variacích klasického příběhu mužného hrdiny zachraňujícího princeznu/ženu ze spárů draka či jakékoliv jiné zlé síly).

Přínosem tohoto stadia je schopnost vést, zatímco jsme řízeni vyššími principy, avšak historie je až doposud plná příkladů, kdy se tento model zvrhl do fanatismu a zlovolného útlaku.

Solar plexus – Žlutá – Rozumové, samostatné stadium “Muže činu a muže akce”

Pokud chceme získat klasický obraz muže v tomto stadiu, stačí nám krátce navštívit Wall Street nebo oddělení managementu nějaké velké společnosti. Zde se setkáváme s mužem, jenž je formálně vzdělaný a definuje sám sebe skrze své úspěchy a výkony (což je velice často měřeno výší jeho bankovního konta), a také tím, kolik svobody a samostatnosti pociťuje ve svém životě.

K rozvoji této rozumové etapy došlo až v novodobé historii spolu s počátkem západního osvícení a do značné míry i skrze rostoucí důležitost racionální vědy a industrializace. Náhle již nebylo až tak důležité, kolik toho člověk mohl zvládnout fyzicky, ale o kolik víc byl schopen zařídit pomocí své inteligence, čiré kalkulace a vynalézavosti, zatímco přiměje druhé vykonat tvrdou práci.

Tento “rozumný” muž osvobodil sám sebe z těsného sevření toho vybájeného světa a systému sociálních tříd a povznesl sám sebe do vyšších úrovní existence. Je zrozen samostatný muž, který neustále hledá to nejvyšší, nejvzdálenější a nebojí se žádné výzvy, ať už je to obchodní konkurent, technický nebo filosofický problém či nejvyšší vrchol tohoto světa.

Pravý muž v tomto stadiu definuje sám sebe skrze své činy, svůj úspěch (na Wall Street, se ženami, ve sportu, osobním rozvoji, …) a kolik uznání se mu díky tomu dostane.

Biologická převaha nad ženami, jež převládala ve všech předchozích stádiích, zde začíná ustupovat, neboť ženy jsou rovněž schopné bojovat mezi muži o své místo na slunci skrze své výjimečné úspěchy. V tomto maskulinně řízeném světě plném soutěživosti a bojů byly ženy často nuceny ponechat své jemnější a více ženské kvality stranou.

Pozitivní aspekty, které lze z tohoto stadia vytěžit, jsou ochota jednat a projevit asertivitu a neobyčejnou vynalézavost. Druhou stranou mince je fakt, že zde hledíme do děsivé tváře kapitalismu, jenž je krutě odmítavý vůči jakýmkoliv vnitřním hodnotám a lehkomyslně využívá zdroje.

V souvislosti se vztahy a sexualitou může být „racionální muž“ poháněn výkonem a měřítky kvantity „jak často“, „jak dlouho“ či „s kolika“, namísto vnitřním světem pocitů. Spolu s tím, jak toto období přináší osvobození i ve vztazích a sexualitě a vymaňuje se z těsného sevření morálky a sociálních norem, může to sklouznout až k mentalitě „vše se počítá“ a muž se stává závislým na vzrušení sexuální energie. Pokud se toto vzrušení vytrácí, bude se tento muž pokoušet najít pomoc v erotických hračkách, podpůrných technikách nebo neustálé touze po střídání partnerů.

Srdeční čakra – Zelená – Pluralitní, rovnostářské stadium „Muže mírotvorce“

Toto je patrně nejznámější obraz soudobého muže. Tento muž mění dětské plínky, půjčuje své auto a rozděluje účty. Zde se poprvé setkáváme s mužem, jenž je ochoten začlenit svůj vnitřní svět pocitů do svého života a do svých vztahů. Někdo by dokonce mohl říci: „Muž je tím, co cítí“!

Největší rozvoj tohoto stadia nastal v šedesátých letech, kdy revoluce přinesla píseň, kytici květů a hesla o rovnosti pohlaví a světovém míru.

V tomto obecně více žensky orientovaném stadiu se všechny ty nejdůležitější kvality točí okolo rovnosti, lidských práv, sdílení zkušeností a odmítání hierarchií a v podstatě jakýchkoliv odlišností, ať už biologických či sociálních.

Toto stadium se rozvinulo jakožto „hnutí odporu“ vůči plochosti vědeckého racionalismu moderní společnosti, a přineslo opravdovou renesanci v kultuře, estetice a prozkoumávání vnitřních sfér lidského poznávání.

Ve vztahu mezi mužem a ženou jsou vyzdvihovány společné rysy obou a veškeré odlišnosti jsou vnímány jako překážky skutečné rovnosti a tím pádem i míru a harmonii mezi pohlavími, potažmo i na světě. V extrémním měřítku jsou tyto fyzické protiklady vnímány jen jako výsledky sociálního podmínění, a proto se mužství stává něčím, co by mělo být překonáno na cestě k opravdové rovnosti.

U mnoha mužů vymezených v tomto stadiu to může způsobovat vnitřní nesoulad s jejich vlastní sexuální identitou a u některých dokonce vede až k zatvrzenému odmítání čehokoliv mužského, neboť mužská energie se zde stává výhradně něčím, co je spojeno s dominancí, násilím a útlakem z předchozích stadií. Toto v muži pochopitelně vytváří konflikt s jeho vnitřními instinkty ve chvílích, kdy je potřeba rozhodnost a přímé jednání.

Do milostných vztahů to vnáší kvalitu smyslnosti a empatie, kdy rovnost a samostatný úsudek jsou vysoce ceněny. Na druhou stranu to může vést až k depolarizaci mezi pohlavími, kdy se milenci stávají spíše přáteli či kolegy a prapůvodní krása a síla dvou energetických protipólů zůstávají zapomenuty.

Na druhou stranu, všichni jistě souhlasíme s tím, že hodnoty tohoto stadia silně povznesly naše životy a některé z nich se ve velmi krátké době staly natolik přirozenými, že je již pokládáme za samozřejmost.

 Krční čakra – Světle modrá – Ucelené stadium “Muže jakožto celistvé bytosti”

Nejnovější proces kolektivního rozvoje lidství je často nazýván spíše „skokem“ než jen pouze dalším krokem, neboť přináší nové uvědomění.

Zatímco předchozí stadia bývají často zachycena v pasti bojů o to, kdo má pravdu a kdo ne, komplexní uvědomění nám umožňuje vidět celkový proces naší evoluce a využít pozitivní kvality každého stadia, stejně jako zpracovat jejich stinné stránky.

To zahrnuje postupný vývoj všech těchto stadií, přičemž každé z nich je nezbytné pro vznik toho dalšího. Zde vidíme, že jsme výplodem všeho, co přišlo předtím, a můžeme tedy zpracovat a smysluplně integrovat všechny tyto rozdílné perspektivy.

Spolu s tímto skokem v uvědomění zde vidíme návrat zájmu o polarity mezi pohlavími a o všechnu tu různorodost, kterou přináší naše lidství. Ve vnějším světě se to projevuje jako nezměrné množství možností našeho informačního věku, globalizace a nových technologií. Aby byl člověk schopen orientovat se v takto komplexním světě, potřebuje flexibilní uvědomění, kdy je schopen přemýšlet a jednat systematicky a v globálním měřítku.

Muž tohoto „integrálního“ věku se vášnivě zajímá o to, jak v sobě zpracovat tolik různých kvalit, kolik je jen možné, aby byl schopen čelit světu vždy tím nejvhodnějším způsobem. Své utkvělé představy o životě nikomu nevnucuje, ale raději využívá bohaté zásobárny zkušeností a pohledů, ve chvíli, kdy reaguje na různé situace. To znamená, že dokáže naslouchat a vcítit se do druhých, je schopen převzít vedení, pokud je to nutné, ví o svém místě ve Vesmíru a nezdráhá se použít svou fyzickou sílu, je-li to zapotřebí.

Již nevnímá ženu jen jako sobě rovnou, ale současně i jako půvabně rozdílnou a tudíž ve své ženskosti zářící a přitažlivou. To, co činí druhého přitažlivým, není to, čím se nám podobá, ale čím se liší, což je ceněno stejně jako respektováno. Společný růst zde není založen pouze na respektu, ale mnohem více na vědomě zpracovaných konfliktech způsobených naší rozdílností, což umožňuje neustálý růst a integraci.

Co se týče sexuality, tento muž již není omezen pouze na jeden způsob jak milovat svou partnerku, ale co nejefektivněji využívá kvality všech předchozích stadií a dovedně slouží okamžiku pro ten nejhlubší prožitek lásky a moudrosti.

A nyní, k čemu je vlastně toto vše dobré?

Zatímco jste četli tyto řádky, mohli jste si všimnout některých svých osobních reakcí nebo vnitřních komentářů k jednotlivým stadiím.
Může být zábavné a obohacující využít zrcadlo jednotlivých stadií a ptát se sám sebe: „Jak jsem na tom s touto konkrétní energií ve svém životě?“ „Jsem schopen cítit pozitivní kvality jednotlivých stadií stejně tak jako jejich stinné stránky?“ „Kde cítím přitažlivost a kde odpor?“

To vše se může stát vzrušující výpravou skrze vývoj každého z nás, kdy si uvědomujeme své skryté rezervy, temná zákoutí a potenciální zdroje pro naši budoucnost.

Ale stejně jako u všeho, i zde je nutná jistá opatrnost.

Potenciálním rizikem tohoto stadia je požadavek na nás i na ostatní stát se mistry a „hrdiny“ každého stadia, popřípadě umístění mužů do jakési „integrální“ škatulky, kde opět chybí hlubší smysl tohoto uspořádání.

Je-li toto porozumění uplatňováno necitlivě, může zde vzniknout prostor pro vypočítavou kritiku či naoko přátelskou zpětnou vazbu. Je pouze potřeba přemýšlet o různých možnostech, jako třeba: „Opravdu by ses teď měl vypořádat se svým „žlutým“ stadiem nebo si nikdy nenajdeš práci, která zaplatí tvé účty!“
V tomto směru neexistují žádná omezení pro stále širší možnost „kreativní a podpůrné“ zpětné vazby.

Tento způsob nazírání na mužské role se ukazuje jako užitečný pouze tehdy, dovolíme-li, aby nás učinil soucitnějšími, tolerantnějšími a nápomocnými všemy způsoby, jakými vycházíme s ostatními i se sebou samými.

Požadavek novodobě použitelné formy „zasvěcení“

Další oblastí, kde může být tento náhled prospěšným, je legitimní požadavek jakési novodobé formy zasvěcení mladých mužů do tohoto komplexního světa.

Zatímco všechny kultury předchozích stadií vytvořily své vlastní rituály zasvěcení chlapců do mužství, s nástupem moderního způsobu života toto začalo ztrácet na významu. Tyto rituály však pomáhaly mladým mužům přesunout se z dětství k zodpovědnosti dospělého člověka.
V naší moderní kultuře s jejím odporem k jakýmkoliv formám tradice, čelíme zvláštnímu vzduchoprázdnu, která často ústí ve zmatek a nedostatek orientace chlapců, když nastane jejich biologický čas dospět v mladé muže. Mimoto jsou již mladí lidé v současné době vybaveni množstvím účinných nástrojů globalizovaného světa, jako jsou mobilní telefony, internet, sociální sítě a ještě mnohem více.

Vhodná a přijatelná iniciace by proto musela zahrnovat všechna tato možná stadia muže žijícího v tomto komplexním světě, a dokonce připustit, že garanti takovéhoto procesu jsou neustále vystaveni novému vývoji a výzvám.

Budeme schopni zasvětit naši mládež pouze tam, kde se dokážeme orientovat i my sami, avšak můžeme je alespoň nasměrovat k otevřenému a zodpovědnému duchu žití, což znamená ctít dlouhodobě udržitelné hodnoty naší společné minulosti a s novým uvědoměním je využívat pro lepší orientaci v budoucnosti.

Pojmy „integrální“ a „integrální uvědomění„, jež jsou použity v tomto článku, jsou inspirovány psanými texty a učením Kena Wilbera a dalších „průkopníků celistvosti“. Více informací o Integrální teorii a Kenu Wilberovi můžete nalézt spolu s ostatními podklady na adrese www.integrallife.com
Názvy vývojových stadií, použité v článku (Archaické – magické, Mytické…) byly v této podobě poprvé popsány německým filosofem a průkopníkem studie o lidském uvědomění, Jeanem Gebserem.
Systém čaker má svůj původ v tantrickém učení Hinduismu a popisuje mapu jemných energetických center a stupňů vědomí lidské existence.

Pojmy „Muž/Žena“ v tomto článku nepopisují pouze biologické pohlaví, ale spíše základní polarity maskulinní a feminní energie, jež jsou přítomny v každé lidské bytosti, nezávisle na jejím pohlaví. V tomto smyslu může biologická žena pracovat s popisovanými maskulinními energiemi stejným způsobem jako muž.

Khushru Gregor Steinmaurer

www.integralbeing.atKhushru: Co to znamená „být mužem“?

Potřeba komplexního náhledu na mužské role

Kdo je pro vás opravdový muž? Je to někdo, kdo vyzařuje testosteron a právě se vrátil z výpravy do divočiny, či někdo plně emancipovaný, tlačící před sebou dětský kočárek, a nebo je to někdo, kdo právě čtyřiadvacet hodin bez ustání meditoval za světový mír?

Moderní způsob života je komplexní a dynamický a muži si dnes mohou vybrat z ohromného množství nejrůznějších rolí. Avšak kromě tradičních stereotypů a moderních klišé existují také určité obecné role, které muži rozvinuli v průběhu naší kolektivní evoluce.

Dokonce i když si občas myslíme, že všichni muži jsou stejní, ve své podstatě víme, že to není tak úplně pravda.

Lidé (a tedy i muži) jsou vždy mnohem složitější, fungují na mnoha úrovních a většinou se uvnitř průběžně vyvíjejí. Již náš selský rozum a pouhé pozorování života v přírodě nám ukazuje, jak se vše průběžně mění a vyvíjí. Ne vždy jsme si tohoto procesu plně vědomi, ale pokud si dovolíme trochu poodstoupit a poslat naše obvyklé předsudky na zaslouženou dovolenou, uvidíme, že tento pokrok je skutečný, že se vyvíjíme jako lidé a postupně do svého života začleňujeme nové náhledy a schopnosti.

Prastaré vědění o vývoji lidstva

Ve všech starověkých kulturách a tradicích se setkáváme s moudrostí, jež dokladuje rozvoj lidského potenciálu. Mnohokrát, stejně jako u čakrového systému, získáváme pro tuto výpravu i podrobnou mapu.

Zdá se, že lidé si byli tohoto vývoje vždy vědomi a není to zase až tak překvapivé, jakmile si uvědomíme, že k němu v našem okolí dochází neustále. Vše živé, od rostlin, přes lidi, až ke složitým systémům (jako jsou kultury, města či organizace), prochází určitými vývojovými stádii. Každé novorozeně začne nejprve lézt po čtyřech, než se odhodlá k dobrodružství vzpřímené chůze. Pokud se vše dobře daří, může se později rozvinout i v maratonského běžce či tanečníka.

Jestliže je tento vývoj tak zjevný u dětí – protože ty využívají každého okamžiku k učení se – u dospělých už to tak očividné není. To ovšem neznamená, že tento proces někdy ustává – je to stejné jako v přírodě, kde strom nepřestává růst jen proto, že my už to nepozorujeme. Mluvíme-li o různých stadiích vývoje, je potřeba zdůraznit, že zde nehovoříme o něčem “lepším či horším”, ale pouze o různých fázích jakéhokoliv růstového procesu. Žalud není lepší či horší než dub, pouze více rozvinul svůj růstový potenciál.

Tento proces vývoje v průběhu růstu můžeme pozorovat u jednotlivých lidí, ale týká se to i změn celé společnosti. V jakékoliv kultuře či společnosti existuje většina popisovaných vývojových stadií souběžně jedno vedle druhého, avšak stadium, ve kterém se nachází většina jedinců, vytváří kulturní těžiště.

Právě teď žijeme v období, kdy pokrok a změny mezi těmito kulturními fázemi nastávají závratnou rychlostí. Pokud obvykle trvá celá staletí, než určitá kultura nashromáždí dostatek potenciálu k přechodu do dalšího stadia, nyní stačí pouhá desetiletí či dokonce roky.

Tento ucelený pohled na to, co obnáší být člověkem, nám také může pomoci lépe objasnit jinak hrozivě složitou otázku genderových rolí. Pro tuto chvíli se ve svém článku zaměřím pouze na to, co běžně nazýváme „silnějším pohlavím“.

A s tímto obecně převládajícím předsudkem „silného muže“ jsme teprve na začátku naší objevné cesty skrze různé mužské role!

V tomto článku nastíním schéma vývoje mužských rolí s použitím mapy čakrového systému, s odkazem na jejich ucelený model (tak, jak byl popsán Kenem Wilberem, s použitím tezí Jeana Gebsterse).

Kořenová čakra – Červená – Archaické magické stadium “Muže jakožto Lovce – Bojovníka”

Na úplném počátku naší evoluce se setkáváme s mužem, jenž zřetelně reprezentuje archetyp “opravdového muže”. Muž je mužem!

Je to takto prosté! Je si vědom své fyzické síly a potřeby vládnout, která přichází spolu s ní. Následuje převážně své instinkty a vnitřní popudy, které ho nutí přežít a rozmnožit se v doslovné džungli našich předků, jež je místem bez pravidel či morálky a kde rozhodující slovo má fyzická síla.

Muž v tomto stadiu vývoje představuje archetyp Lovce – Bojovníka. Jeho síla pramení z jeho spojení s tělem, jež je nejsilněji vyjádřeno první čakrou. Být mužem zde není filosofická otázka, nýbrž prostý biologický fakt. Stačí pouhý pohled…

Sexuální projev bojovníka je velice energický, živelný a přímočarý, což současně limituje jeho vnímání ženskosti v souvislosti s procesem rozmnožování.

Novodobé kultury ponechávají jen velmi málo prostoru těmto “červeným” instinktivním energiím a my nacházíme tato stadia pouze v ritualizovaných formách na sportovních stadionech, v boxerském ringu, městských ghettech anebo válečných zónách.

Aktivity jako jsou bojové sporty, soutěžní sporty nebo tréninky přežití mohou umožnit modernímu muži opět se spojit s touto prastarou silou, aniž by museli opustit svůj civilizovaný způsob života.

Přínos a kvalita této fáze tkví ve vitalitě a účasti, které mohou podpořit instinktivní součásti našeho nervového systému v relaxaci a znovunabytí rovnováhy, zatímco nezdravá fixace na tuto energii může vést až k výbuchu nekontrolovatelné agrese a násilí (i sexuálního).

Sakrální čakra – Oranžová – Mytologické stadium “Muž jakožto vládce a rodinný typ”

Spolu s nárůstem lidské populace na Zemi vzrostl i požadavek nalezení nových sociálních struktur a muži začali “legalizovat” svou fyzickou převahu nad ženami, přičemž nastolili patriarchát jakožto řád daný Bohem.

V tomto stadiu převládá tendence řešit výzvy lidského života utvářením se skrze formální vzdělání a morální konvence, což vedlo k vládnutí „z vůle Boží“.
Patriarchát umožnil mužům předávat svou nashromážděnou moc z otce na syna, a tak vznikl archetyp krále. Tento král si je dobře vědom své role a zodpovědnosti a slouží v integritě a oddanosti, přičemž si uvědomuje, že jeho moc je mu pouze propůjčena vyšší autoritou.

Toto stadium je nazváno “mytologickým”, neboť zde vznikly všechny ty velké eposy a hrdinské mýty, které měly poskytnout světu strukturu a kompetence a předat mu kulturní systém hodnot. Pokud mýty tohoto stadia považujeme za doslovnou pravdu, vznikají pak ty dobře známá ztvárnění Boha jakožto muže s bílým plnovousem sedícího tam někde nahoře v nebi nad oblaky, což je obecné přesvědčení, jež zatvrzele převládá dokonce i v naší moderní společnosti a dává možnost vzniku různých forem fanatismu.

Pravý muž je tedy zbožným, čestným a dobrým mužem, jenž ochraňuje, respektuje a ctí svou rodinu (již může představovat jakákoliv skupina, národ, náboženství, gang, klub, apod.), a pokud možno současně disponuje určitými hrdinskými kvalitami!

Pokud moderní způsob života nemá příliš co nabídnout mladým mužům ve fázi hledání jejich vnitřního bájného hrdiny, často se obracejí k různým organizacím či skupinám, jež jim poskytnou jasná pravidla a sdílené hodnoty, jako jsou vojenské či sportovní kluby, náboženská hnutí, pouliční gangy, apod.

V souvislosti se sexualitou může toto vývojové stadium učinit muže poněkud nepřizpůsobivým v jeho vztahu k ženám, přičemž jedná pouze ze své pozice autority a dominance, ale může zde být rovněž počátek smyslnosti a hlubšího spojení.
Toto bezpečí a vyjasněnost důvěrného vztahu může otevřít nový prostor pro zranitelnost a hlubší intimitu. Může do sexuality vnést citlivost a přirozený prvek mužství ochraňovat a pečovat o ženu (což jsme všichni již mnohokrát viděli v různých variacích klasického příběhu mužného hrdiny zachraňujícího princeznu/ženu ze spárů draka či jakékoliv jiné zlé síly).

Přínosem tohoto stadia je schopnost vést, zatímco jsme řízeni vyššími principy, avšak historie je až doposud plná příkladů, kdy se tento model zvrhl do fanatismu a zlovolného útlaku.

Solar plexus – Žlutá – Rozumové, samostatné stadium “Muže činu a muže akce”

Pokud chceme získat klasický obraz muže v tomto stadiu, stačí nám krátce navštívit Wall Street nebo oddělení managementu nějaké velké společnosti. Zde se setkáváme s mužem, jenž je formálně vzdělaný a definuje sám sebe skrze své úspěchy a výkony (což je velice často měřeno výší jeho bankovního konta), a také tím, kolik svobody a samostatnosti pociťuje ve svém životě.

K rozvoji této rozumové etapy došlo až v novodobé historii spolu s počátkem západního osvícení a do značné míry i skrze rostoucí důležitost racionální vědy a industrializace. Náhle již nebylo až tak důležité, kolik toho člověk mohl zvládnout fyzicky, ale o kolik víc byl schopen zařídit pomocí své inteligence, čiré kalkulace a vynalézavosti, zatímco přiměje druhé vykonat tvrdou práci.

Tento “rozumný” muž osvobodil sám sebe z těsného sevření toho vybájeného světa a systému sociálních tříd a povznesl sám sebe do vyšších úrovní existence. Je zrozen samostatný muž, který neustále hledá to nejvyšší, nejvzdálenější a nebojí se žádné výzvy, ať už je to obchodní konkurent, technický nebo filosofický problém či nejvyšší vrchol tohoto světa.

Pravý muž v tomto stadiu definuje sám sebe skrze své činy, svůj úspěch (na Wall Street, se ženami, ve sportu, osobním rozvoji, …) a kolik uznání se mu díky tomu dostane.

Biologická převaha nad ženami, jež převládala ve všech předchozích stádiích, zde začíná ustupovat, neboť ženy jsou rovněž schopné bojovat mezi muži o své místo na slunci skrze své výjimečné úspěchy. V tomto maskulinně řízeném světě plném soutěživosti a bojů byly ženy často nuceny ponechat své jemnější a více ženské kvality stranou.

Pozitivní aspekty, které lze z tohoto stadia vytěžit, jsou ochota jednat a projevit asertivitu a neobyčejnou vynalézavost. Druhou stranou mince je fakt, že zde hledíme do děsivé tváře kapitalismu, jenž je krutě odmítavý vůči jakýmkoliv vnitřním hodnotám a lehkomyslně využívá zdroje.

V souvislosti se vztahy a sexualitou může být „racionální muž“ poháněn výkonem a měřítky kvantity „jak často“, „jak dlouho“ či „s kolika“, namísto vnitřním světem pocitů. Spolu s tím, jak toto období přináší osvobození i ve vztazích a sexualitě a vymaňuje se z těsného sevření morálky a sociálních norem, může to sklouznout až k mentalitě „vše se počítá“ a muž se stává závislým na vzrušení sexuální energie. Pokud se toto vzrušení vytrácí, bude se tento muž pokoušet najít pomoc v erotických hračkách, podpůrných technikách nebo neustálé touze po střídání partnerů.

Srdeční čakra – Zelená – Pluralitní, rovnostářské stadium „Muže mírotvorce“

Toto je patrně nejznámější obraz soudobého muže. Tento muž mění dětské plínky, půjčuje své auto a rozděluje účty. Zde se poprvé setkáváme s mužem, jenž je ochoten začlenit svůj vnitřní svět pocitů do svého života a do svých vztahů. Někdo by dokonce mohl říci: „Muž je tím, co cítí“!

Největší rozvoj tohoto stadia nastal v šedesátých letech, kdy revoluce přinesla píseň, kytici květů a hesla o rovnosti pohlaví a světovém míru.

V tomto obecně více žensky orientovaném stadiu se všechny ty nejdůležitější kvality točí okolo rovnosti, lidských práv, sdílení zkušeností a odmítání hierarchií a v podstatě jakýchkoliv odlišností, ať už biologických či sociálních.

Toto stadium se rozvinulo jakožto „hnutí odporu“ vůči plochosti vědeckého racionalismu moderní společnosti, a přineslo opravdovou renesanci v kultuře, estetice a prozkoumávání vnitřních sfér lidského poznávání.

Ve vztahu mezi mužem a ženou jsou vyzdvihovány společné rysy obou a veškeré odlišnosti jsou vnímány jako překážky skutečné rovnosti a tím pádem i míru a harmonii mezi pohlavími, potažmo i na světě. V extrémním měřítku jsou tyto fyzické protiklady vnímány jen jako výsledky sociálního podmínění, a proto se mužství stává něčím, co by mělo být překonáno na cestě k opravdové rovnosti.

U mnoha mužů vymezených v tomto stadiu to může způsobovat vnitřní nesoulad s jejich vlastní sexuální identitou a u některých dokonce vede až k zatvrzenému odmítání čehokoliv mužského, neboť mužská energie se zde stává výhradně něčím, co je spojeno s dominancí, násilím a útlakem z předchozích stadií. Toto v muži pochopitelně vytváří konflikt s jeho vnitřními instinkty ve chvílích, kdy je potřeba rozhodnost a přímé jednání.

Do milostných vztahů to vnáší kvalitu smyslnosti a empatie, kdy rovnost a samostatný úsudek jsou vysoce ceněny. Na druhou stranu to může vést až k depolarizaci mezi pohlavími, kdy se milenci stávají spíše přáteli či kolegy a prapůvodní krása a síla dvou energetických protipólů zůstávají zapomenuty.

Na druhou stranu, všichni jistě souhlasíme s tím, že hodnoty tohoto stadia silně povznesly naše životy a některé z nich se ve velmi krátké době staly natolik přirozenými, že je již pokládáme za samozřejmost.

 Krční čakra – Světle modrá – Ucelené stadium “Muže jakožto celistvé bytosti”

Nejnovější proces kolektivního rozvoje lidství je často nazýván spíše „skokem“ než jen pouze dalším krokem, neboť přináší nové uvědomění.

Zatímco předchozí stadia bývají často zachycena v pasti bojů o to, kdo má pravdu a kdo ne, komplexní uvědomění nám umožňuje vidět celkový proces naší evoluce a využít pozitivní kvality každého stadia, stejně jako zpracovat jejich stinné stránky.

To zahrnuje postupný vývoj všech těchto stadií, přičemž každé z nich je nezbytné pro vznik toho dalšího. Zde vidíme, že jsme výplodem všeho, co přišlo předtím, a můžeme tedy zpracovat a smysluplně integrovat všechny tyto rozdílné perspektivy.

Spolu s tímto skokem v uvědomění zde vidíme návrat zájmu o polarity mezi pohlavími a o všechnu tu různorodost, kterou přináší naše lidství. Ve vnějším světě se to projevuje jako nezměrné množství možností našeho informačního věku, globalizace a nových technologií. Aby byl člověk schopen orientovat se v takto komplexním světě, potřebuje flexibilní uvědomění, kdy je schopen přemýšlet a jednat systematicky a v globálním měřítku.

Muž tohoto „integrálního“ věku se vášnivě zajímá o to, jak v sobě zpracovat tolik různých kvalit, kolik je jen možné, aby byl schopen čelit světu vždy tím nejvhodnějším způsobem. Své utkvělé představy o životě nikomu nevnucuje, ale raději využívá bohaté zásobárny zkušeností a pohledů, ve chvíli, kdy reaguje na různé situace. To znamená, že dokáže naslouchat a vcítit se do druhých, je schopen převzít vedení, pokud je to nutné, ví o svém místě ve Vesmíru a nezdráhá se použít svou fyzickou sílu, je-li to zapotřebí.

Již nevnímá ženu jen jako sobě rovnou, ale současně i jako půvabně rozdílnou a tudíž ve své ženskosti zářící a přitažlivou. To, co činí druhého přitažlivým, není to, čím se nám podobá, ale čím se liší, což je ceněno stejně jako respektováno. Společný růst zde není založen pouze na respektu, ale mnohem více na vědomě zpracovaných konfliktech způsobených naší rozdílností, což umožňuje neustálý růst a integraci.

Co se týče sexuality, tento muž již není omezen pouze na jeden způsob jak milovat svou partnerku, ale co nejefektivněji využívá kvality všech předchozích stadií a dovedně slouží okamžiku pro ten nejhlubší prožitek lásky a moudrosti.

A nyní, k čemu je vlastně toto vše dobré?

Zatímco jste četli tyto řádky, mohli jste si všimnout některých svých osobních reakcí nebo vnitřních komentářů k jednotlivým stadiím.
Může být zábavné a obohacující využít zrcadlo jednotlivých stadií a ptát se sám sebe: „Jak jsem na tom s touto konkrétní energií ve svém životě?“ „Jsem schopen cítit pozitivní kvality jednotlivých stadií stejně tak jako jejich stinné stránky?“ „Kde cítím přitažlivost a kde odpor?“

To vše se může stát vzrušující výpravou skrze vývoj každého z nás, kdy si uvědomujeme své skryté rezervy, temná zákoutí a potenciální zdroje pro naši budoucnost.

Ale stejně jako u všeho, i zde je nutná jistá opatrnost.

Potenciálním rizikem tohoto stadia je požadavek na nás i na ostatní stát se mistry a „hrdiny“ každého stadia, popřípadě umístění mužů do jakési „integrální“ škatulky, kde opět chybí hlubší smysl tohoto uspořádání.

Je-li toto porozumění uplatňováno necitlivě, může zde vzniknout prostor pro vypočítavou kritiku či naoko přátelskou zpětnou vazbu. Je pouze potřeba přemýšlet o různých možnostech, jako třeba: „Opravdu by ses teď měl vypořádat se svým „žlutým“ stadiem nebo si nikdy nenajdeš práci, která zaplatí tvé účty!“
V tomto směru neexistují žádná omezení pro stále širší možnost „kreativní a podpůrné“ zpětné vazby.

Tento způsob nazírání na mužské role se ukazuje jako užitečný pouze tehdy, dovolíme-li, aby nás učinil soucitnějšími, tolerantnějšími a nápomocnými všemy způsoby, jakými vycházíme s ostatními i se sebou samými.

Požadavek novodobě použitelné formy „zasvěcení“

Další oblastí, kde může být tento náhled prospěšným, je legitimní požadavek jakési novodobé formy zasvěcení mladých mužů do tohoto komplexního světa.

Zatímco všechny kultury předchozích stadií vytvořily své vlastní rituály zasvěcení chlapců do mužství, s nástupem moderního způsobu života toto začalo ztrácet na významu. Tyto rituály však pomáhaly mladým mužům přesunout se z dětství k zodpovědnosti dospělého člověka.
V naší moderní kultuře s jejím odporem k jakýmkoliv formám tradice, čelíme zvláštnímu vzduchoprázdnu, která často ústí ve zmatek a nedostatek orientace chlapců, když nastane jejich biologický čas dospět v mladé muže. Mimoto jsou již mladí lidé v současné době vybaveni množstvím účinných nástrojů globalizovaného světa, jako jsou mobilní telefony, internet, sociální sítě a ještě mnohem více.

Vhodná a přijatelná iniciace by proto musela zahrnovat všechna tato možná stadia muže žijícího v tomto komplexním světě, a dokonce připustit, že garanti takovéhoto procesu jsou neustále vystaveni novému vývoji a výzvám.

Budeme schopni zasvětit naši mládež pouze tam, kde se dokážeme orientovat i my sami, avšak můžeme je alespoň nasměrovat k otevřenému a zodpovědnému duchu žití, což znamená ctít dlouhodobě udržitelné hodnoty naší společné minulosti a s novým uvědoměním je využívat pro lepší orientaci v budoucnosti.

Pojmy „integrální“ a „integrální uvědomění„, jež jsou použity v tomto článku, jsou inspirovány psanými texty a učením Kena Wilbera a dalších „průkopníků celistvosti“. Více informací o Integrální teorii a Kenu Wilberovi můžete nalézt spolu s ostatními podklady na adrese www.integrallife.com
Názvy vývojových stadií, použité v článku (Archaické – magické, Mytické…) byly v této podobě poprvé popsány německým filosofem a průkopníkem studie o lidském uvědomění, Jeanem Gebserem.
Systém čaker má svůj původ v tantrickém učení Hinduismu a popisuje mapu jemných energetických center a stupňů vědomí lidské existence.

Pojmy „Muž/Žena“ v tomto článku nepopisují pouze biologické pohlaví, ale spíše základní polarity maskulinní a feminní energie, jež jsou přítomny v každé lidské bytosti, nezávisle na jejím pohlaví. V tomto smyslu může biologická žena pracovat s popisovanými maskulinními energiemi stejným způsobem jako muž.

Khushru Gregor Steinmaurer

www.integralbeing.at